ناحیه 2
شهردارناحیه2

محمد رضا ندرلو
نظرسنجی
نوع برخورد پرسنل شهرداری ناحیه دو منطقه 12 را چگونه ارزیابی می نمایید؟شهروند گرامی شما خدمات شهرداری ناحیه دو منطقه 12 را چگونه ارزیابی می نمایید؟ثبت نظر