محمد رضا ندرلو
نوع برخورد پرسنل شهرداری ناحیه دو منطقه 12 را چگونه ارزیابی می نمایید؟شهروند گرامی شما خدمات شهرداری ناحیه دو منطقه 12 را چگونه ارزیابی می نمایید؟ثبت نظر