خبر شماره هفت اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- پروژه هاي مطالعاتي منتخب سال 95

1394/6/12
image

به كوشش همكاران تحقيق و توسعه، از ده پيشنهاد عنوان پروژه مطالعااتي منطقه 12 در سال 95 ، با وجود محدوديت در انتخاب پروژه هاي سال 95 و تمركز روي اقدامات موجود در طرح ارتقاء كيفيت زندگي در منطقه 12، سرانجام پروژه ذيل توسط مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران انتخاب گرديد: 

1- بررسي و تطابق سرانه هاي وضع موجود و پيشنهاد سرانه هاي مطلوب باتوجه به شرايط و ويژگي هاي منطقه 12


print