خبر شماره ده اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- برگزاري جلسه كميسيون تخصصي شهرساز ي و معماري با حضور مشاور مادر اداره كل تشكيلات ، مديران و نمايندگان

1395/3/5
image

ستاد معاونت شهرسازي و حوزه معاونت شهرسازي و معماري و برنامه ريزي و توسعه شهري منطقه 12 برگزار گرديد. در اين جلسه ، مباحث تخصصي در راستاي بررسي فرم هاي " نمودارجريان فرايندها " و" فرم تحليل ذينفعان " فرايندها انجام يافته و نواقص و معضلات موجود مورد بررسي و كنكاش كارشناسي قرار گرفت .print