خبر شماره دوازدهم اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- پيشنهادات تغيير سازمان تفصيلي حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري به اداره كل تشكيلات و بهبود روش ها

1395/3/5
image

يرو بررسي هاي به عمل آمده و باتوجه به نيازهاي برخي حوزه هاي كاري شهرداري تهران و حسب تدابير و سياست ها و وظايف محوله به اداره تشكيلات و بهبود روش ها، در راستاي ارتقاء و تعالي ساختار سازماني حوزه هاي كاري در شهرداري تهران، طي جلسات مشترك با معاونت محترم برنامه ريزي و توسعه شهري منطقه، پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني و پستهاي مديريتي و كارشناسي با لحاظ نمودن فرايندهاي انجام كار حوزه فوق، به منظور بهبود فرايند كار، به اداره كل تشكيلات و بهبود روش ها ارسال گرديد


print