خبر شماره چهاردهم اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- تشكيل جلسات كميسيون تخصصي تحول شهرسازي و معماري شهرداري تهران

1394/5/19
image

در راستاي سياست ها و تدابير مدير كل محترم تشكيلات و بهبود روش ها به اداره تشكيلات و بهبود روش هاي منطقه 12واجراي پروژه بهبود فرايندها و با هدف ايجاد بستر و رويه لازم جهت بهبود فرايندها ، سلسله جلسات تخصصي بررسي فرايندهاي حوزه شهرسازي ، به رياست منطقه 12 برگزار مي گردد .

13جلسات مذكور با حضورمديران تشكيلات و بهبود روش هاي مناطق عضو كميسيون شامل مناطق 4،8،18 و 20  به همراه روساي متناظرفرايندها در مناطق و نمايندگان حوزه ستاد معاونت شهرسازي و معماري برگزارگرديد .

در اين جلسات ، مباحث تخصصي در راستاي  " شناسايي و اولويت بندي فرايندها " و"  تحليل ذينفعان " فرايندها انجام يافته والگوي يكسان به لحاظ شكلي فرايند صدور پروانه با حضور صاحبان فرايند ترسيم گرديد.

 


print