خبر شماره يازده اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- تشكيل جلسه مشترك با شهرداري منطقه 10 در خصوص فرايند رسيدگي به صورت وضعيت ها

1394/10/28
image

نشست هماهنگي در خصوص انتقال تجارب ميان منطقه اي في مابين مناطق 12و 10 در خصوص  فرايند رسيدگي به صورت وضعيت ها برگزار گرديد.
print