خبر شماره شانزدهم اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- تشكيل جلسه مشترك با شهرداري منطقه 17 در خصوص انتقال تجربه بهبود فرايندي رسيدگي به صورت وضعيت ها

1394/8/10
image

نشست هماهنگي در خصوص انتقال تجارب ميان منطقه اي في مابين مناطق 12و 17در خصوص فرايند رسيدگي صورت وضعيت ها برگزار گرديد،


print