خبر شماره هجدهم اداره تشكيلات و بهبود روش هاي منطقه 12 - ايجاد اداره برنامه ريزي، مالي و اداري در نواحي شش گانه با يك پست مديريتي و پنج پست كارشناسي

1395/4/27
image

در راستاي اجراي بند 10 اصل سوم قانون اساسي مبني بر لزوم ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور، اداره كل تشكيلات و بهبود روش ها وظيفه سازماندهي ، طراحي و تنظيم تشكيلات را متناسب با ويژگيهاي شهرداري تهران ،در چارچوب ضوابط و شاخصها ي ابلاغي از سوي مراجع ذي صلاح را دارد ، و براي تحقق اين مهم ودر راستاي وظايف ذاتي و قانوني اداره كل تشكيلات و بهبود روش ها به آگاهي مي رساند، چارت سازماني اداره برنامه ريزي، مالي و اداري در نواحي شش گانه با 6 پست سازماني شامل يك پست مديريتي و پنج پست كارشناسي (كارشناس حقوقي، كارشناس آمار و برنامه ريزي، كارشناس فن آوري اطلاعات، كارشناس مالي و كارشناس اداري )ابلاغ گرديد.


print