خبر شماره بيستم اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- اصلاح و ابلاغ چارت سازماني اداره اجراي احكام منطقه

1395/7/3
image

با استناد به بند 2 مصوبه جلسه شوراي اداري و استخدامي شهرداري تهران مورخ 93/08/17 مبني بر تفويض اختيارات آن شورا به اداره كل تشكيلات و بهبود روش ها، در خصوص بازنگري و اصلاح پست هاي سازمان شهرداري تهران و براساس بند يك مصوبات مورخ 28/4/95 و بند دو مورخ 5/5/95 كميته بازنگري و اصلاح ساختار و سازمان و در راستاي وظايف ذاتي و قانوني اداره تشكيلات و بهبود روش ها، به آگاهي مي رساند پست هاي سازماني اداره اجراي احكام منطقه ،  شامل سه پست( مدير چهار و پست هاي كارشناسي و كارمندي ) مصوب و ابلاغ گرديد.
 
  


print