خبر شماره بيست يكم اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- اصلاح و ابلاغ چارت سازماني معاونت فني و عمراني منطقه

1395/7/5
image

 با استناد به بند 2 مصوبه جلسه شوراي اداري و استخدامي شهرداري تهران مورخ 93/08/17 مبني بر تفويض اختيارات آن شورا به اداره كل تشكيلات و بهبود روش ها، در خصوص بازنگري و اصلاح پست هاي سازمان شهرداري تهران و براساس بند يك مصوبات مورخ 5/5/95 كميته بازنگري و اصلاح ساختار و سازمان و در راستاي وظايف ذاتي و قانوني اداره تشكيلات و بهبود روش ها، به آگاهي مي رساند پست هاي سازماني معاونت فني و عمراني منطقه ،  شامل 1 پست مدير 5 و 3 پست مدير 4 و 5 پست مدير3و 1 پست مدير2 و 12 پست كارشناسي مراتب 3-13 و2-12 مصوب و ابلاغ گرديد.


print