خبر شماره بيست دوم اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- اصلاح و ابلاغ چارت سازماني معاونت حمل و نقل و ترافيك منطقه

1395/9/24
image


 

 

 

با استناد به بند 2مصوبه جلسه شوراي اداري و استخدامي شهرداري تهران مورخ 17/5/93 مبني بر تفويض اختيارات آن شورا به اداره كل تشكيلات و بهبود روش ها، در خصوص بازنگري و اصلاح پست هاي سازمان شهرداري تهران و براساس مصوبات مورخ12/7/95 كميته بازنگري و اصلاح ساختار و سازمان و در راستاي وظايف ذاتي و قانوني اداره تشكيلات و بهبود روش ها، به آگاهي مي رساند پست هاي سازماني معاونت حمل و نقل و ترافيك منطقه ،  شامل 1 پست مدير 5 و 3 پست مدير 4 و 3 پست مدير3 و 1 پست مدير2 و 8 پست كارشناسي مرتبه 3-13 و4 پست كارشناسي مرتبه 2-12 مصوب و ابلاغ گرديد.

 

فایل پیوست


print