خبر شماره بيست و سوم اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- منطقه برتر و برگزيده جشنواره جايزه جهاني تهران

1395/9/25
image

 

  با توجه به حجم آثار ارسال شده به دبيرخانه نهمين جشنواره برترين هاي پژوهش و نواوري جايزه جهاني تهران و شركت در نمايشگاه جانبي،از مهندس عابد ملكي ،شهردار محترم منطقه 12 تهران بعنوان منطقه برتر و برگزيده توسط شهردار محترم تهران و رياست محترم شوراي اسلامي شهر تهران و مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران تقدير به عمل آمد.


print