خبر شماره بيست و شش اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- اصلاح و ابلاغ چارت سازماني معاونت مالي و اقتصاد شهري منطقه

1396/1/26
image

 

 

 

با استناد به بند 2 مصوبه جلسه شوراي اداري و استخدامي شهرداري تهران مورخ 93/8/17مبني بر تفويض اختيارات آن شورا به اداره كل تشكيلات و بهبود روش ها، در خصوص بازنگري و اصلاح پست هاي سازمان شهرداري تهران و براساس مصوبات مورخ 95/2/28كميته بازنگري و اصلاح ساختار و سازمان و در راستاي وظايف ذاتي و قانوني اداره تشكيلات و بهبود روش ها، به آگاهي مي رساند پست هاي سازماني معاونت مالي و اقتصاد شهري منطقه ،  شامل 1 پست مدير 5 و 2 پست مدير 4( كه از قسمت به اداره نيز تغيير يافته است) و 4 پست مدير3 و8 پست مدير2 و1پست كارشناس متخصص1 -14و 12 پست كارشناسي مرتبه 3-13 و14 پست كارشناسي مرتبه 2-12 مصوب و ابلاغ گرديد.


print