خبر شماره بيست و چهارم اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- برگزاري جلسه بررسي مطالعات مرحله اول پروژه "بررسي و تطابق سرانه هاي وضع موجود و پيشنهاد سرانه هاي وضع مطلوب با توجه به شرايط و ويژگي هاي منطقه 12

1396/3/31
image

 

جهت بررسي مطالعات مرحله اول پروژه "بررسي و تطابق سرانه هاي وضع موجود و پيشنهاد سرانه هاي وضع مطلوب با توجه به شرايط و ويژگي هاي منطقه 12" جلسه اي با حضور مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در دفتر معاون محترم برنامه ريزي و توسعه شهري منطقه با حضور مجري، معاون محترم امور مناطق مركز مطالعات و برنامه ريزي و توسعه شهري و همچنين ناظر علمي طرح برگزار گرديد.


print