خبر شماره بيست وهشتم اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12- نشست بررسي و پايش پروژه تك فرايند منتخب منطقه 12 برگزار گرديد.

1396/3/31
image

 

جلسه اي جهت بررسي تك فرايند منتخب منطقه 12 با حضور همكاران محترم اداره كل تشكيلات و بهبود روش ها، مشاوره تخصصي بهبود روش ها اداره كل تشكيلات و بهبود روش ها و معاون محترم برنامه ريزي و توسعه شهري منطقه و همكاران اداره تشكيلات منطقه برگزار گرديد. در اين نشست فرايند بررسي، رسيدگي وتاييد صورت وضعيت پيمانكاران و مجريان پروژه در سطح منطقه و نواحي مورد پايش و ارزيابي قرار گرفت در اين نشست ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص توسعه آتي پروژه از زحمات دست اندكاران اين پروژه در منطقه تشكر و قدرداني گرديد


print