ديدار معاون مالي و اقتصاد شهري منطقه ١٢ و مديران اين حوزه با همسر شهيد بروجردي (طرح دیداربانخبگان قرآن شاخص)

ديدار معاون مالي و اقتصاد شهري منطقه ١٢ و مديران اين حوزه با همسر شهيد بروجردي

1397/1/28
image


print