مدیرکل بانوان شهرداری تهران از مرکز مداخله بحران زنان آسیب دیده اجتماعی در منطقه 12بازدید نمودند
بازدید مدیرکل بانوان شهرداری تهران از مرکز مداخله بحران زنان آسیب دیده اجتماعی در منطقه ۱۲

1397/1/28
image


print