معاونين امور شهري ، اجتماعي و فرهنگي و شهردار ناحيه ٢ از روند بازسازي مسجد نظام الدوله بازديدنمودند

بازديد معاونين امور شهري ، اجتماعي و فرهنگي و شهردار ناحيه ٢ از روند بازسازي مسجد نظام الدوله

1397/1/29
image


print