سومین جلسه فرآیند اجرایی تدوین برنامه عملیاتی توسعه منابع انسانی در شهرداری منطقه ۱۲
سومین جلسه فرآیند اجرایی تدوین برنامه عملیاتی توسعه منابع انسانی در شهرداری منطقه ۱۲

1397/2/1
image


print