بازدیدو بررسی مشکلات ترافیکی محله ایران توسط معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ١٢
بازدید معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ١٢ ؛ فرمانده ي راهور و اعضای شورایاری محله ایران از سطح محدوده به جهت رفع مشکلات ترافیکی

1397/2/8
image


print