اجرای طرح ساماندهی موتورسیکلت فروشان خیابان 17شهریور
اجرای طرح ساماندهی موتورسیکلت فروشان خیابان 17شهریور و با همکاری منطقه چهارده وشرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهرتهران

1397/2/18
image


print