بازدید جمعی از نمایندگان شورای شهر تهران ازموزه لوور
بازدید جمعی از نمایندگان شورای شهرتهران ،معاون اموراجتماعی فرهنگی شهرداری تهران ، شهردارمنطقه 12 ، جمعی از شهرداران مناطق شهرتهران ، اساتید و دانشجویان ازبخش حوزه موزه لوور درموزه ملی ایران

1397/2/25
image


print