✅ نشست هم اندیشی برنامه های مشارکتی حوزه گردشگری با حضور معاونين اموراجتماعی و فرهنگي و مديران گردشگري مناطق ١٢ و ١٥
✅ نشست هم اندیشی برنامه های مشارکتی حوزه گردشگری با حضور معاونين اموراجتماعی و فرهنگي و مديران گردشگري مناطق ١٢ و ١٥

1397/3/23
image


print