بازديد سرپرست معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه ١٢ از سراهاي محله ، مراكز كارآفريني ، اماكن ورزشي ، مراكز بهداشت و ... در سطح نواحي شش گانه
بازديد سرپرست معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه ١٢ از سراهاي محله ، مراكز كارآفريني ، اماكن ورزشي ، مراكز بهداشت و ... در سطح نواحي شش گانه

1397/4/12
image


print