تودیع امین عارف نیا و معارفه محمدعلی کریمی رئیس جدید مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با حضور سیدعلی اسماعیلی مدیرکل حوزه شهردار تهران
تودیع امین عارف نیا و معارفه محمدعلی کریمی رئیس جدید مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با حضور سیدعلی اسماعیلی مدیرکل حوزه شهردار تهران

1397/4/17
image


print