بازديد سرپرست حوزه معاونت اموراجتماعي و فرهنگي منطقه ١٢ از خانه ي فرهنگ امامزاده يحيي(ع)
بازديد سرپرست حوزه معاونت اموراجتماعي و فرهنگي منطقه ١٢ از خانه ي فرهنگ امامزاده يحيي(ع)

1397/4/19
image


print