بازديد معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ، هيئت همراه و شهردار قلب طهران از بازارچه صنايع دستي عودلاجان
بازديد معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ، هيئت همراه و شهردار قلب طهران از بازارچه صنايع دستي عودلاجان

1397/4/19
image


print