روابط عمومی شهرداری منطقه 12
"آگهي مناقصه عمومي- نوبت دوم "

1397/5/23
image

ردیف موضوع پروژه برآورداولیه پروژه (ريال) میزان سپرده شرکت در مناقصه (ريال) مدت اجرای پروژه (ماه) شرایط متقاضی
1 رنگ آمیزی نواحی 1و2 000/380/663/3 000/000/184 12 ارائه گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوریا از اداره کل برنامه ریزی وتوسعه شهری امورخدمات شهری شهرداری تهران
2 پاکسازی، شستشو و پوشاننده نماها و سطح دیوارهای معابر و پلهای بتنی نواحی 1و2و3 000/000/415/2 000/000/120 12 ارائه گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط ازسازمان مدیریت برنامه ریزی کشوریا از اداره کل برنامه ریزی وتوسعه شهری امورخدمات شهری شهرداری تهران
3 پاکسازی، شستشو و پوشاننده نماها و سطح دیوارهای معابر و پلهای بتنی نواحی 6و5و4 000/000/455/2 000/000/123 12 ارائه گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط ازسازمان مدیریت برنامه ریزی کشوریا از اداره کل برنامه ریزی وتوسعه شهری امورخدمات شهری شهرداری تهران
4 طراحی ،چاپ ، نصب ونگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی در سطح منطقه 000/500/992/9 000/000/510 12 ارائه گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط ازسازمان مدیریت برنامه ریزی کشور یا از اداره کل برنامه ریزی وتوسعه شهری امورخدمات شهری شهرداری تهران
5 عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه دو 000/000/000/26 000/000/300/1 12 ارائه رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین پرینت سایت آن سازمان که مشخص کننده سقف ریالی و تعداد کار مجاز و ممهور به مهر امضاء شرکت الزامی است
الف)مدت انجام خدمات : طبق جدول فوق
ب)محل ارائه خدمات : طبق جدول فوقج)محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات:محل دريافت اسنادشهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش
عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد .
د )ميزان سپرده نقدي وشماره حساب: ســپرده شركت درهر مناقـــصه مي بايستي براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12) واريز گردد.
ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (ج)مراجعه نمايند.ضمناً مي بايستي اسناد مناقصه با قيد كلمه (قبول است)توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي ) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.
بديهي است شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مناقصه بوده وشـهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج وهزينه آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهدبود.تعهد به اجراي ضوابط زيست محيطي و HSEپیمانکاران ،ايمني وسلامت وكيفيـــــت از الزامات پروژه ها وخدمات مي باشد. ضمناً متقاضيان موظفند قبل از مراجعه به امور قراردادها جهت گرفتن اسناد ، به واحد HSE منطقه واقع در ميدان شهدا نبش خيابان عظيم زادگان شهرداري منطقه 12 ساختمان شماره 2 طبقه اول مراجعه و ضمن ارائه مستندات مربوطه ، ارزيابي اوليه انجام گردد.ضمناً کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه
می باشند.

print