روابط عمومی شهرداری منطقه 12
"آگهي مناقصه عمومي "

1397/5/23
image

ردیف موضوع پروژه برآورداولیه پروژه (ريال) میزان سپرده شرکت در مناقصه (ريال) مدت اجرای پروژه (ماه) شرایط متقاضی
1 تهیه تابلو و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه 12(نوبت دوم) 494/031/997/6 000/000/240 12 اشخاص حقیقی و حقوقی , داشتن رزومه کاری مرتبط
2 خرید مخزن ویژه جمع آوری پسماند تر در سطح منطقه 000/000/500/2 000/000/150 3 اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن رزومه کاری مرتبط
3 خرید مخزن ویژه جمع آوری پسماند خشک در سطح منطقه 000/000/500/2 000/000/150 3 اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن رزومه کاری مرتبط
4 خرید انواع ملزومات آبرسانی شامل خرید لوله و اتصالات و شیرآلات و...)نوبت دوم) 000/000/630/6 000/000/332 6 اشخاص حقیقی و حقوقی، داشتن رزومه کاری مرتبط
5 عملیات تخلیه چاه سپتیک مساجد در سطح منطقه و بازار 000/125/428/4 000/000/222 12 اشخاص حقوقی دارای رزومه کاری مرتبط و ارائه یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری مناطق تهران
الف)مدت انجام خدمات : طبق جدول فوق
ب)محل ارائه خدمات : طبق جدول فوق
ج)محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات:محل دريافت اسنادشهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
د )ميزان سپرده نقدي وشماره حساب: ســپرده شركت درهر مناقـــصه مي بايستي براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12) واريز گردد.
ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (ج)مراجعه نمايند.ضمناً مي بايستي اسناد مناقصه با قيد كلمه (قبول است)توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي ) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.
بديهي است شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مناقصه بوده وشـهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج وهزينه آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهدبود.تعهد به اجراي ضوابط زيست محيطي و HSEپیمانکاران ،ايمني وسلامت وكيفيـــــت از الزامات پروژه ها وخدمات مي باشد. ضمناً متقاضيان موظفند قبل از مراجعه به امور قراردادها جهت گرفتن اسناد ، به واحد HSE منطقه واقع در ميدان شهدا نبش خيابان عظيم زادگان شهرداري منطقه 12 ساختمان شماره 2 طبقه اول مراجعه و ضمن ارائه مستندات مربوطه ، ارزيابي اوليه انجام گردد. ضمناً کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند.


print