روابط عمومی شهرداری منطقه 12
" آگهي مناقصه عمومي نوبت چهارم "

1397/5/23
image

ردیف موضوع پروژه برآورداولیه پروژه (ريال) میزان سپرده شرکت در مناقصه (ريال) مدت اجرای پروژه (ماه) شرایط متقاضی
1 تهیه مصالح و اجرای خطکشی در سطح منطقه 12 309/677/269/7 000/000/220 12 پیمانکار باید دارای حداقل رتبه 4 رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و ضمنا باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد در رسته مرتبط نیز باشد.
2 نگهداشت ایستگاههای اتوبوس و تاکسی نواحی 1و2و3 121/914/706/2 000/000/70 12 پیمانکار باید دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و ضمنا باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد نیز باشد.
3 نگهداشت ایستگاههای اتوبوس و تاکسی نواحی 4و5و6 422/887/886/2 000/000/70 12 پیمانکار باید دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و ضمنا باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد نیز باشد.
4 تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر و راهنمای پارکینگها و پایانه ها در سطح منطقه 12 255/494/890/2 000/000/70 12 پیمانکار باید دارای رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و ضمنا باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد در رسته مرتبط نیز باشد.
5 نصب و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح نواحی 1و3 منطقه 12 ( اکیپی ) 208/070/142/3 000/000/80 12 پیمانکار باید دارای رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و ضمنا باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد در رسته مرتبط نیز باشد.
الف)مدت انجام خدمات : طبق جدول فوق
ب)محل ارائه خدمات : طبق جدول فوق

ج)محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات:محل دريافت اسنادشهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
د )ميزان سپرده نقدي وشماره حساب: ســپرده شركت درهر مناقـــصه مي بايستي براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12) واريز گردد.
ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (ج)مراجعه نمايند.ضمناً مي بايستي اسناد مناقصه با قيد كلمه (قبول است)توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي ) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.
بديهي است شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مناقصه بوده وشـهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج وهزينه آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهدبود.تعهد به اجراي ضوابط زيست محيطي و HSEپیمانکاران ،ايمني وسلامت وكيفيـــــت از الزامات پروژه ها وخدمات مي باشد. ضمناً متقاضيان موظفند قبل از مراجعه به امور قراردادها جهت گرفتن اسناد ، به واحد HSE منطقه واقع در ميدان شهدا نبش خيابان عظيم زادگان شهرداري منطقه 12 ساختمان شماره 2 طبقه اول مراجعه و ضمن ارائه مستندات مربوطه ، ارزيابي اوليه انجام گردد.


print