✅ تقدير معاون توسعه منابع انساني و جمعي از مديران قلب طهران از رئيس ، پزشكان و كادر درماني درمانگاه شهرداري ١٢ به مناسبت روز پزشك
✅ تقدير معاون توسعه منابع انساني و جمعي از مديران قلب طهران از رئيس ، پزشكان و كادر درماني درمانگاه شهرداري ١٢ به مناسبت روز پزشك

1397/6/4
image


print