« اصلاحیه آگهی »
« اصلاحیه آگهی »

1397/6/7
image

پيرو چاپ آگهي مناقصه شماره 5176 مورخ 21/5/97 صفحه 12، بدينوسيله شرايط متقاضي شركت در مناقصه موضوع رديف يك ( پيمانكار بايد داراي رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بوده و ضمنا بايد در سامانه پيمانكاران شهرداري تهران ثبت نام نموده باشد) تعيين واصلاح مي گردد.                                                                                                                                                                 روابط عمومی شهرداری منطقه 12

print