آگهي مزايده عمومي
آگهي مزايده عمومي

1397/6/7
image

شهرداري منطقه 12 در نظر دارد عمليات جمع آوري پسماندهاي خشك براساس طرح تفكيك در مبداء سطح محدوده منطقه را از طريق مزايده با قيمت پايه ماهيانه 693/021/257/1 ريال تا مدت دو سال شمسي(دو دوره یک ساله) به شرط رضایت کارفرما در پایان سال اول و تائید سازمان مدیریت پسماند به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
الف ) شرايط متقاضي : شركت هايي كه داراي گواهينامه ارزیابی کیفی و فنی معتبر از سازمان مــــديريت پســــماند مي باشند
ب ) محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات: محل دريافت اسناد شهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبـــش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
ج ) ميزان سپرده نقدي و شماره حساب : متقاضيان مي بايست مبلغ 000/000/500/3 ریال به عنوان سپرده شركــــت در مزايده به شماره حساب 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12) واريز گردد.
ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهی مزایده جهت دريافت اسناد وتحويل پيشـــــنهادات به محل مندرج در بند (ب) مراجعـــــه نمايند.ضمناً مي بايستي اسناد مزایده با قيد كلــــمه (قبول است)توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي ) مــهر وامضــــاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند
بديهي است شركت در مزایده وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مزایده بوده وشـهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مزایده در اســـناد درج وهزينه آگهي به عهده برندگان مزایده خواهدبود.تعهد به اجراي ضوابط زيست محيطي و HSEپیمانکاران ،ايمني وســـــلامت وكيفيـــــت از الزامات پروژه ها وخدمات مي باشد.

روابط عمومی شهرداری منطقه 12

print