✅ تقدير از رئيس و كادر درماني بيمارستان سوم شعبان در ناحيه ٥ قلب طهران به مناسبت روز پزشك
✅ تقدير از رئيس و كادر درماني بيمارستان سوم شعبان در ناحيه ٥ قلب طهران به مناسبت روز پزشك

1397/6/7
image


print