✅ بازدید شهردار ناحیه ٦ قلب تاريخي طهران از تجهیزات ، ادوات و نیروی انسانی پیمانکار خدمات شهري
✅ بازدید شهردار ناحیه ٦ قلب تاريخي طهران از تجهیزات ، ادوات و نیروی انسانی پیمانکار خدمات شهري

1397/6/21
image


print