آماده سازي فضاي ميدان امام حسين (ع) جهت برگزاري هرچه مناسبتر ويژه برنامه هاي ماه محرم
آماده سازي فضاي ميدان امام حسين (ع) جهت برگزاري هرچه مناسبتر ويژه برنامه هاي ماه محرم

1397/6/25
image


print