⚫️بازديد شهردار ناحيه ٢ از هيئات قديمي در راستاي رهنمودهاي شهردار قلب تاريخي طهران مبني بر نقش تسهيل گري و پشتيباني مديريت شهري از مراسم هاي مردمي محرم
⚫️بازديد شهردار ناحيه ٢ از هيئات قديمي در راستاي رهنمودهاي شهردار قلب تاريخي طهران مبني بر نقش تسهيل گري و پشتيباني مديريت شهري از مراسم هاي مردمي محرم

1397/6/27
image


print