✅ نشست سرپرست ناحيه ي ٤ قلب تاريخي طهران با شورایاران محله هرندی با محوريت تسریع در رفع مشکلات محل
✅ نشست سرپرست ناحيه ي ٤ قلب تاريخي طهران با شورایاران محله هرندی با محوريت تسریع در رفع مشکلات محل

1397/7/3
image


print