✅ بازديد مديران حوزه سالمندي جمعیت سازمان ملل ، رئیس شورای سیاست گذاری سالمندان کشور و معاون اداره کل سلامت از سرای محله بازار
✅ بازديد مديران حوزه سالمندي جمعیت سازمان ملل ، رئیس شورای سیاست گذاری سالمندان کشور و معاون اداره کل سلامت از سرای محله بازار

1397/7/7
image


print