✅ اداي احترام شهردار ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران به شهداي گمنام ميدان ارگ در هفته دفاع مقدس
✅ اداي احترام شهردار ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران به شهداي گمنام ميدان ارگ در هفته دفاع مقدس

1397/7/9
image


print