✅ بازديد معاون فني و عمراني شهرداري تهران و شهردار قلب تاريخي طهران از پروژه ي زيرگذر گلوبندك ، دروازه هاي طهران قديم و ساختمان شهر كودك بوستان هرندي در منطقه ١٢
✅ بازديد معاون فني و عمراني شهرداري تهران و شهردار قلب تاريخي طهران از پروژه ي زيرگذر گلوبندك ، دروازه هاي طهران قديم و ساختمان شهر كودك بوستان هرندي در منطقه ١٢

1397/7/15
image


print