انتصابات در قلب تاريخي طهران
انتصابات در قلب تاريخي طهران

1397/7/15
image

✅ طي احكامي از سوي شهردار قلب تاريخي طهران آقايان سيروس عزيزي به عنوان مشاور و مدير دفتر شهردار منطقه ١٢ ، محمدرضا ندرلو به عنوان مشاور اجرايي ، سيد مصطفي عرفانيان به عنوان جانشين شهردار ناحيه ١ ، اسماعيل اسماعيل پور به عنوان جانشين شهردار ناحيه ٢ و نورعلي فرج نژاد به عنوان جانشين شهردار ناحيه ٥ منصوب شدند

✅ گفتني است شهردار منطقه ١٢ از زحمات اقایان باقري ، يوسفي و ملك نیز تقدير نمود.

print