✅ نشست تخصصي گردشگري فرهنگي - تاريخي در حصار ناصري شهر تهران با حضور جمعي از اعضاي شوراي شهر ، شهرداران مناطق ١١ و ١٢ ، انديشمندان و كارشناسان در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
✅ نشست تخصصي گردشگري فرهنگي - تاريخي در حصار ناصري شهر تهران با حضور جمعي از اعضاي شوراي شهر ، شهرداران مناطق ١١ و ١٢ ، انديشمندان و كارشناسان در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

1397/7/15
image


print