« آگهي مزايده حراج »
« آگهي مزايده حراج »

1397/7/15
image

شهرداري منطقه 12 تهران در نظر دارد بهره برداري از پارکینگ مکانیزه قورخانه واقع در میدان امام خمینی و بهره برداری از خانه دوچرخه پارک شهر را از طريق مزايده (حراج) به بخش خصوصی واگذار نمايد.
ردیف موضوع پروژه مبلغ ماهیانه (ريال)
مبلغ سالیانه (ريال) میزان سپرده (ريال) مدت اجرای پروژه (ماه) شرایط متقاضی
1 پارکینگ قورخانه 000/500/36 000/000/438 000/000/70 12 اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در
مزایده و دارای رزومه کاری مرتبط
2 کانکس دوچرخه
پارک شهر 500/617/10 000/410/127 000/000/20 12 اشخاص حقوقی دارای یک نمونه قرارداد مشابه
در سطح مناطق شهرداری تهران و داشتن تاییدیه از
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و داشتن
رتبه آموزش ترافیک سازمان حمل و
نقل و ترافیک شهر تهران
الف) محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات: محل دريافت اسناد شهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
ب)ميزان سپرده نقدي و شماره حساب : حساب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء به نام شهرداري منطقه 12
هـ)مهلت اخذ و ارائه اسناد : متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (الف) مراجعه نمايند.ضمناً مي بايستي اسناد مزایده (حراج) با قيد كلمه (قبول است) توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.بديهي است شركت در مزایده (حراج) وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليفمقرر دراسناد مزایده (حراج) بوده وشـهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مزایده (حراج) در اسناد درج وهزينه آگهي به عهده برنده مزایده (حراج) خواهد بود.

                                                                                                                                                 روابط عمومی شهرداری منطقه 12


print