✅ تاكيد شهردار قلب تاريخي طهران بر تشكيل كارگروه هاي تخصصي دانش آموزي با محوريت ارتقاء کیفیت زندگی در همه ابعاد در دیدار با دانش آموزان نخبه ي مدارس سطح منطقه ١٢
✅ تاكيد شهردار قلب تاريخي طهران بر تشكيل كارگروه هاي تخصصي دانش آموزي با محوريت ارتقاء کیفیت زندگی در همه ابعاد در دیدار با دانش آموزان نخبه ي مدارس سطح منطقه ١٢

1397/7/17
image


print