✅ بازديد سرپرست ناحیه٤ قلب تاریخی طهران از خانه هاي کودک بهنام و مهر در روز جهاني كودك و بررسي ارائه خدمات رايگان ورزشي و پزشكي به كودكان
✅ بازديد سرپرست ناحیه٤ قلب تاریخی طهران از خانه هاي کودک بهنام و مهر در روز جهاني كودك و بررسي ارائه خدمات رايگان ورزشي و پزشكي به كودكان

1397/7/17
image


print