جلوه هايي از حماسه ي عظيم حضور شهروندان در مراسم پياده روي جاماندگان اربعين حسيني در محدوده ي قلب تاريخي طهران
جلوه هايي از حماسه ي عظيم حضور شهروندان در مراسم پياده روي جاماندگان اربعين حسيني در محدوده ي قلب تاريخي طهران

1397/8/9
image

جلوه هايي از حماسه ي عظيم حضور شهروندان در مراسم پياده روي جاماندگان اربعين حسيني در محدوده ي قلب تاريخي طهرانprint