بررسي مسائل و موضوعات مختلف اجرايي در بازار بزرگ تهران محور نشست شهردار قلب تاريخي طهران ، دبيركل و روساي كميته هاي تخصصي جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار
بررسي مسائل و موضوعات مختلف اجرايي در بازار بزرگ تهران محور نشست شهردار قلب تاريخي طهران ، دبيركل و روساي كميته هاي تخصصي جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار

1397/8/13
image


print