✅ نشست شوراي مديران معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با محوريت بررسي موضوعات منطقه ١٢ در قلب تاريخي طهران
✅ نشست شوراي مديران معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با محوريت بررسي موضوعات منطقه ١٢ در قلب تاريخي طهران

1397/8/15
image


print