✅ بررسی جمع آوری آبهای سطحی محدوده ي بازار و کانال فردوسی محور نشست جانشین معاونت فنی و عمرانی منطقه ١٢ و مشاور آبهای سطحی
✅ بررسی جمع آوری آبهای سطحی محدوده ي بازار و کانال فردوسی محور نشست جانشین معاونت فنی و عمرانی منطقه ١٢ و مشاور آبهای سطحی

1397/8/22
image


print